جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
دوشنبه 11 مرداد 1395 :: 17:59 ::  نویسنده : رضا


پروﺭﺩﮔﺎﺭﺍ..


ﺍﮔﺮﺑﺎﻋـﺚ " ﺁﺯﺭﺩﮔﯽِ" ﮐﺴﯽ ﺷﺪم

ﺑﻪ ﻣﻦ "ﻗﺪﺭﺕِ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ"ﺑﺪﻩ


ﻭاگر"ﺩﯾﮕـﺮﺍﻥ "ﻣﺮﺍ"ﺁﺯﺭﺩﻧﺪ"ﺑـﻪ ﻣﻦ

"ﻗـﺪﺭﺕِ ﺑﺨﺸـﺶ "ﺑﺪﻩ..