جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
جمعه 27 مرداد 1396 :: 16:31 ::  نویسنده : رضا

پیامهای آیه؛


1 - تجارت، تنها در امور دنیوى نیست. «تجارة... تؤمنون باللّه »

2- پیروى از پیامبران، تجارت پر سود است. «تجارةٍ... تؤمنون باللّه و رسوله»

3- ایمان، درجات مختلفى دارد. «یا ایها الّذین آمنوا... تؤمنون»

4- در تبلیغ دین، از عناوین و موضوعات مورد توجّه مردم باید استفاده کرد. موضوع تجارت و کسب درآمد مورد نظر همه است، لذا ایمان به خدا، به عنوان یک تجارت پر سود مطرح مى ‏شود. «تجارةٍ... تؤمنون باللّه و رسوله»

5- ایمان، تنها باور قلبى نیست، تلاش و جهاد لازم دارد. «تؤمنون... تجاهدون»

6- ایمان به خدا همراه با ایمان به رسول است و جهاد با مال همراه با جهاد با جان. «تؤمنون... تجاهدون...»

7- ایمان و جهاد موسمى و فصلى و مقطعى کارساز نیست، تداوم لازم دارد. «تؤمنون... تجاهدون...» (فعل مضارع نشانه دوام و استمرار است.)

8- ایمان سطحى سرچشمۀ کارهاى مهم نمى ‏شود، ایمان کامل لازم است. «یا ایها الّذین آمنوا... تؤمنون... تجاهدون»

9- ایمان بر عمل مقدّم است. «تؤمنون... تجاهدون»

10- حفظ دین، برتر از حفظ مال و جان است و باید براى حفظ دین، از مال و جان گذشت. «تجاهدون فى سبیل اللّه باموالکم و انفسکم»

11- جهاد از هیچ فردى برداشته نمى‏ شود، گاهى با مال، گاهى با جان و گاهى با مال و جان باید جهاد کرد. «تجاهدون... باموالکم و انفسکم»

12- در دستورات، از کار سبک‏تر شروع کنیم تا به کارهاى سنگین‏تر برسیم. (جهاد با مال قبل از جهاد با جان آمده است). «باموالکم و انفسکم»

13- ارزش کارها به اخلاص است. «فى سبیل اللّه»

14- چه بسا تلخى‏ها که به نفع ما باشد ولى ما ندانیم. «تجاهدون... خیر لکم»

15- انسان فطرتاً به دنبال خیر و سعادت است و خداوند وعده رسیدن به آن را داده است. «ذلکم خیر لکم»

16- بهشت را به بها دهند نه بهانه. «تؤمنون... تجاهدون... یدخلکم جنّات»


برگرفته از تفسیر نور